امروز مهرآیین میزبان معاونت محترم آموزشی اداره آموزش و پرورش جناب آقای دکتر عباسی و هیات همراه ایشان بودند. این بازدید با هدف ارزیابی های دوره ای مدارس و عرض خدا قوت به همکاران مجموعه مهرآیین انجام پدیرفت.