افتخارات آموزشی

فهرست زیر تنها قبولی دانشگاه های روزانۀ تهران است که طی سال های اخیر توسط دانش آموزان مهرآیین کسب شده است:

 233 نفر قبولی دانشگاههای روزانه تهران (تاریخ به روز رسانی : 06 دی ماه 1399)

 •  دانشگاه صنعتی شریف: 29 نفر
 •  دانشگاه تهران: 53 نفر
 •  دانشگاه صنعتی امیر کبیر: 38 نفر
 •  دانشگاه شهید بهشتی: 32 نفر
 •  دانشگاه علم وصنعت: 13 نفر
 •  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر: 15 نفر
 •  دانشگاه خوارزمی: 10 نفر
 •  دانشگاه علامه : 12 نفر
 •  دانشگاه علوم پزشکی ایران: 2 نفر
 •  دانشگاه شاهد: 2 نفر
 •  دانشگاه بقیه الله: 1 نفر
 •  دانشگاه شهید رجایی: 1 نفر
 •  دانشگاه علم و فرهنگ: 15 نفر
 •  دانشگاه صدرالمتالهین : 6 نفر
 •  دانشگاه معماری و هنر پارس: 3 نفر
 •  دانشگاه خاتم: 1 نفر