افتخارات فرهنگی

آمار رتبه های کسب شده در منطقه از سال ۹۰ تا ۹۹ توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه

  1. رتبه اول – ۲۸۲
  2. رتبه دوم-۱۶۴
  3. رتبه سوم-۱۲۲
  4. رتبه چهارم-۸

آمار رتبه های کسب شده در شهر تهران از سال ۹۰ تا ۹۹ توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه

  1. رتبه اول -۶
  2. رتبه دوم-۸۶
  3. رتبه سوم-۱۲

آمار رتبه های کسب شده در کشور از سال ۹۰ تا ۹۹ توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم پسرانه

  1. رتبه اول- ۲۰
  2. رتبه دوم-۲۰