مدیریت کسب و کار به عملی گفته می شود که درآن افراد مختلف سازماندهی می شوند تا به اهداف تعیین شده برای کسب و کار جامعه عمل بپوشانند.

کلاسهای مدیریت کسب وکار یکی از پرطرفدارترین کلاسهای کانون است ودانش اموزان از این کلاسها استفاده می کنند